Kujawsko-Pomorskie, Polska

Województwo kujawsko-pomorskie położone jest w północnej części centralnej Polski. Należy do województw średniej wielkości. Zajmuje obszar 17 972 km2 (5,7% powierzchni kraju), który zamieszkuje 2,07 mln osób (5,4% ludności kraju). Siedzibą władz administracji rządowej (wojewoda) jest Bydgoszcz, a samorządowej (sejmik województwa) Toruń. Podzielone jest na 19 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu oraz na 144 gminy.

Łączna liczba mieszkań w regionie w 2017 roku wynosiła 745,8 tys., z czego 67,2% znajdowało się w miastach (w tym w 5 największych miastach 71%), a 32,8% na obszarach wiejskich. W województwie znajduje się ponad 30 tys. budynków wielorodzinnych i kilka tysięcy budynków użyteczności publicznej.

Kujawsko-pomorskie jest województwem o dobrze rozwiniętym rolnictwie, stanowiącym bazę dla rozwoju przemysłu spożywczego. Jest ważnym w skali kraju dostawcą dobrej żywności. Charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi i bogactwem kulturowym, co stwarza dogodne warunki do rozwoju turystyki. Jest drugim w kraju pod względem wielkości ośrodkiem lecznictwa uzdrowiskowego oraz drugim pod względem wielkości produkcji  energii ze źródeł odnawialnych. Obszary chronione, w tym należące do sieci Natura 2000 zajmują ponad 30% powierzchni regionu.

Strategia Energetyczna

Województwo kujawsko-pomorskie nie dysponuje dokumentem dedykowanym tylko i wyłącznie problematyce efektywności energetycznej. Jednakże w „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 r. – Strategia Przyspieszenia 2030+” jednym z głównych celów operacyjnych zapisano „czystą energię i bezpieczeństwo energetyczne”. W kierunkach rozwoju wskazano na potrzebę m.in.:

  • modernizacji indywidualnych oraz zbiorczych systemów grzewczych w kierunku rozwiązań niskoemisyjnych lub bezemisyjnych,
  • rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii,
  • upowszechniania zachowań prosumenckich wśród indywidualnych odbiorców energii,
  • rozwoju technologii oraz promocji zachowań oszczędzających zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej,
  • promocji budownictwa energooszczędnego.

Mechanizmy finansowe

W regionie wykorzystywanych jest wiele mechanizmów finansowych wspomagających wdrażanie projektów z zakresu efektywności energetycznej, głównie dotyczących termomodernizacji obiektów mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej oraz wykorzystania OZE.

Skala zmian w zakresie wprowadzania niskoemisyjnych systemów grzewczych i poprawy efektywności energetycznej budynków jest niewystarczająca. Dostępne środki i formy dofinansowania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej nie zaspakajają potrzeb zwłaszcza w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Konieczne jest też opracowanie schematów finansowania i wsparcia termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych skierowanych bezpośrednio do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Dla osiągnięcia celów ważna jest też wiedza inwestorów nt dostępności źródeł finansowania inwestycji  i wsparcie doradcze tych działań.

Główne działania w ramach projektu w regionach

Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz OZE w województwie kujawsko-pomorskim jest przedmiotem kilku różnych propozycji wsparcia finansowego. Dofinansowanie oferuje Urząd Marszałkowski, głównie w ramach RPO, Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, WFOŚiGW w Toruniu oraz banki. Dużym i niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się rządowy program Czyste Powietrze, w którym liczba wniosków o dofinansowanie złożonych do Funduszu jest jedną z najwyższych w kraju. Oprócz Czystego Powietrza Fundusz oferuje inne formy wsparcia w tym zakresie, m.in. w ramach programów Eko-klimat 2020 i Eko-Strażak 2021, gdzie Eko-klimat skierowany jest m.in. do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, JST oraz MŚP, natomiast Eko-Strażak jest adresowany do jednostek OSP oraz JST. Informacje na temat najlepszych, optymalnych rozwiązań w zakresie EE i OZE oraz źródeł ich finansowania udzielane są przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Toruniu i w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich UM.

RAPEiS

Istniejemy od  1995 roku. Zostaliśmy zarejestrowani jako Stowarzyszenie. Zgodnie ze Statutem jesteśmy dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem producentów, dystrybutorów i odbiorców energii oraz producentów urządzeń, a także innych osób związanych z w/w działalnością.

Obecnie Agencja liczy 17 członków wspierających (osoby prawne) oraz 37 członków zwyczajnych (osoby fizyczne) .

 Agencja opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków. Zasadnicze znaczenie ma nawiązywanie kontaktów i wymiana informacji oraz szukanie możliwości korzystnych form współpracy.

Głównym  celem  Agencji  jest wspieranie działań na rzecz poszanowania energii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, organizowanie wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy członkami Agencji, współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia ram prawnych, organizacyjnych i finansowych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Cyklicznie organizujemy dla miasta Torunia Dni Energii, wykonujemy audyty energetyczne ,opiniujemy dokumenty strategiczne dla samorządów, przeprowadzamy ekspertyzy projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Wchodzimy w skład Zespołu ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030.

Jesteśmy członkiem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE-Polska).