Lódzkie, Poland

Województwo łódzkie położone jest w centralnej części kraju. Obejmuje obszar o powierzchni 18 218,95 km². Według danych z 30 czerwca 2020 województwo zamieszkiwało około 2,4 mln osób. Ma najmniejszą lesistość w kraju. Siedzibą władz województwa jest Łódź.

W województwie łódzkim jest 46 miast, w tym 3 miasta na prawach powiatów.

Całkowita liczba budynków mieszkalnych w 2019 r. wyniosła 462 648. Było w nich 1 032 240 mieszkań o łącznej powierzchni 71 909 358 m2, z tego 60% położonych jest w miastach. Około 30% ogólnej liczby mieszkań zostało wybudowanych w latach 1945-1970.

Ze względu na zasoby węgla brunatnego w Bełchatowie znajduje się największa kopalnia odkrywkowa tego surowca w Europie. Pomimo, iż w województwie rozpatruje się stopniowe zmniejszanie udziału węgla w produkcji energii elektrycznej, jednak nadal za perspektywiczny zasób dla tej produkcji w województwie łódzkim uznaje się złoże węgla brunatnego Złoczew zapewniające utrzymanie funkcjonowania elektrowni Bełchatów.

Strategia energetyczna

Województwo Łódzkie nie posiada oddzielnie sformułowanej polityki w zakresie efektywności energetycznej. W regionie wykorzystywanych jest wiele mechanizmów finansowych, wspomagających wdrażanie projektów w obszarze efektywności energetycznej, zarówno lokalnych jak i krajowych, zwrotnych i dotacyjnych.

Jako główny problem wskazuje się na niską jakość powietrza w województwie, która stanowi wysokie zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Skala zmian w zakresie wprowadzania niskoemisyjnych systemów grzewczych oraz poprawy efektywności energetycznej zabudowy jest niewystarczająca. Wśród głównych przyczyn tego stanu wskazuje się brak wystarczających środków finansowych i niepewność finansowania.

Mechanizmy finansowe

W celu zwiększenia tempa modernizacji wymagane jest dotarcie z instrumentami finansowymi do ośrodków miejsko-wiejskich, w których poziom termomodernizacji jest bardzo niski. W osiągnięciu celów może pomóc przede wszystkim szeroka wiedza inwestorów na temat dostępności źródeł finansowania inwestycji jak i wsparcie doradcze dla takic.

Główne działania projektowe w regionie

Obecnie dostęp do informacji o wsparciu finansowym opiera się o działanie doradców energetycznych przy WFOŚiGW w Łodzi, Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (RPO), Centrum Innowacji Biznesowej, Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego, Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości oraz wiele innych instytucji oferujących swoją indywidualną ofertę.

W 2020 roku Bank BNP Paribas zawarł umowy z krajowymi i europejskimi bankami rozwojowymi (Europejski Bank Inwestycyjny – EBI i Bank Gospodarstwa Krajowego – BGK) i wprowadził na rynek dwa nowe programy finansowania efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (wspólnoty mieszkaniowe) oraz budynków komercyjnych. Zarządcy w ramach programu ELENA mogą liczyć na pomoc m.in. w przygotowaniu dokumentacji technicznej, wykonaniu audytu energetycznego w trzech wariantach, sporządzeniu wniosku do BGK o premię termomodernizacyjną, pomocy technicznej ułatwiającej przygotowanie inwestycji oraz aplikowanie o dofinansowanie.

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii

Istniejemy od 1997 roku. Jesteśmy firmą specjalizującą się w działalności ekspercko-doradczej z zakresu racjonalizacji wykorzystania energii oraz organizowaniu działań edukacyjno-szkoleniowych w zakresie OZE i efektywności energetycznej.

W oparciu o znajomość rynku oraz bogaty dorobek i doświadczenie oferujemy najwyższej jakości usługi związane z efektywnym i racjonalnym użytkowaniem energii. Dążymy do upowszechnienia i wdrożenia najlepszych standardów i praktyk związanych ze stosowaniem OZE oraz efektywności energetycznej.

Wspomagamy samorządy w realizacji zadań związanych z planowaniem i organizacją zaopatrzenia w paliwa i energię, zarządzaniem energią i oraz wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej.

Doradzamy klientom w procesie realizacji przedsięwzięć: zdefiniowanie zakresu i kształtu projektu, wybór źródeł finansowania oraz aplikowanie o dofinansowanie.

Jesteśmy członkiem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE- Polska).