Mazowieckie, Polska

Województwo mazowieckie jest największym w Polsce, ze stolicą – Warszawą, która jest jednocześnie stolicą Polski. Z 5,36 mln mieszkańców 65% mieszka w gminach. Warszawa jest ośrodkiem rządowym, a także miejscem działania różnych podmiotów zaangażowanych w poprawę efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki na poziomie krajowym i regionalnym. W regionie znajduje się 755 835 budynków, z czego 290 722 w gminach i 465 113 na wsi. Ponad 50% wszystkich zasobów budowlanych powstało w latach 1945-1970, a w 2012 roku w regionie było 6900 budynków użyteczności publicznej.

Działania na rzecz efektywności energetycznej

Właściciele budynków wielorodzinnych na Mazowszu są jednym z głównych odbiorców programu finansowania termomodernizacji w Polsce, który istnieje od 1998 roku, jednak wskaźnik pokrycia jest nadal niski (15%). Nowe instrumenty finansowe w połączeniu z pożyczkami, dotacjami UE i pomocą UE Elena przyspieszą proces modernizacji. Państwowy program „Czyste powietrze” musi być lepiej dostępny dla beneficjentów. MŚP wzięły udział w kilku projektach pilotażowych związanych z audytami energetycznymi. Współfinansowana ze środków unijnych ogólnokrajowa Sieć Doradztwa Energetycznego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOS) wymaga większego zaangażowania regionalnych podmiotów publicznych i niepublicznych, takich jak Mazowiecka Agencja Energii, Stowarzyszenie Audytorów Energetyki, Rozwój Mazowsza Agencja, banki komercyjne. Celem działania będzie lepsze udostępnienie istniejących schematów finansowania beneficjentom końcowym w sektorze mieszkaniowym oraz wśród MŚP poprzez koordynację podobnych działań zarządzanych przez różne organizacje.

Narodowa Agencja Poszanowania Energii

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. została założona w 1994 roku w celu upowszechniania inwestycji energooszczędnych i promowania racjonalnego wykorzystania energii, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Głównym obszarem działalności NAPE jest sektor komunalno-bytowy.

Specjalizujemy się w doradztwie energetycznym, opracowywaniu audytów i świadectw energetycznych budynków. NAPE jako jedna z niewielu firm w Polsce wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej budynków wyposażonych w zaawansowane systemy techniczne, a także budynków użyteczności publicznej. Prowadzimy szkolenia i publikujemy podręczniki dla audytorów energetycznych, arkusze kalkulacyjne do przygotowywania audytów oraz materiały edukacyjno-informacyjne. Realizujemy także projekty międzynarodowe związane z efektywnością energetyczną budynków, finansowaniem ich modernizacji, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i poligeneracją, promocją energooszczędności, zintegrowanym planowaniem energetycznym oraz nowoczesnymi technologiami ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.

Przygotowujemy wnioski o dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszy Europejskich i premie termomodernizacyjne z BGK. NAPE pełni też rolę weryfikatora w Programie Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw PolSEFF. Weryfikujemy również projekty finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Współpracujemy z Fundacją Poszanowania Energii, Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych, Politechniką Warszawską, regionalnymi agencjami ochrony energii, organami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, bankami finansującymi inwestycje związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii oraz wieloma zagranicznymi partnerami. Jesteśmy również członkiem-założycielem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia “Poszanowanie Energii i Środowiska” SAPE-POLSKA.