Podlaskie, Poland

Województwo położony jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym centrum Europy. Siedziba władz województwa znajduje się w Białymstoku. Na dzień 30 czerwca 2016 r. województwo liczyło 1,2 mln mieszkańców. W regionie znajduje się 191 826 budynków, z czego 72 536 w gminach i 119 290 na wsi. Prawie 40% wszystkich zasobów budowlanych powstało w latach 1945-1970. W 2012 roku w regionie było 1160 budynków użyteczności publicznej

Energy efficiency actions

W odniesieniu do obiektów użyteczności publicznej woj. Podlaskie w 2018 roku prowadziło konkurs na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, komunalnych i sakralnych. Do realizacji wybrano ponad 50 projektów dotyczących inwestycji w efektywność energetyczną. Tym niemniej potrzeby tego rynku są znacznie większe – w regionie znajduje się ponad 1160 obiektów użyteczności publicznej – z wyłączeniem komunalnych i sakralnych, z których większość znajduje się na terenach wiejskich z ograniczonym dostępem do informacji i wsparcia. Jeśli chodzi o budynki wielorodzinne, konieczne jest dotarcie z instrumentami finansowymi do obszarów miejsko-wiejskich gdzie poziom termomodernizacji budynków jest bardzo niski. Kolejnym obszarem, w którym potrzebne jest wsparcie, jest segment MŚP. W najnowszym programie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego udzielono pożyczek 30 MSP na łączną kwotę 14 mln zł. Ze względu na duże zapotrzebowanie program ten został odnowiony z budżetem 8 mln zł. Biorąc pod uwagę całkowitą liczbę MŚP w regionie, która wynosi 49 440, potencjał poprawy efektywności energetycznej jest wysoki i niewystarczająco zbadany

National Energy Conservation Agency

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. została założona w 1994 roku w celu upowszechniania inwestycji energooszczędnych i promowania racjonalnego wykorzystania energii, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Głównym obszarem działalności NAPE jest sektor komunalno-bytowy.

Specjalizujemy się w doradztwie energetycznym, opracowywaniu audytów i świadectw energetycznych budynków. NAPE jako jedna z niewielu firm w Polsce wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej budynków wyposażonych w zaawansowane systemy techniczne, a także budynków użyteczności publicznej. Prowadzimy szkolenia i publikujemy podręczniki dla audytorów energetycznych, arkusze kalkulacyjne do przygotowywania audytów oraz materiały edukacyjno-informacyjne. Realizujemy także projekty międzynarodowe związane z efektywnością energetyczną budynków, finansowaniem ich modernizacji, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i poligeneracją, promocją energooszczędności, zintegrowanym planowaniem energetycznym oraz nowoczesnymi technologiami ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.

Przygotowujemy wnioski o dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszy Europejskich i premie termomodernizacyjne z BGK. NAPE pełni też rolę weryfikatora w Programie Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw PolSEFF. Weryfikujemy również projekty finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Współpracujemy z Fundacją Poszanowania Energii, Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych, Politechniką Warszawską, regionalnymi agencjami ochrony energii, organami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, bankami finansującymi inwestycje związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii oraz wieloma zagranicznymi partnerami. Jesteśmy również członkiem-założycielem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia “Poszanowanie Energii i Środowiska” SAPE-POLSKA.