Pomorskie, Polska

Województwo Pomorskie leży na północy kraju nad Morzem Bałtyckim ze stolicą regionu w Gdańsku. Region tworzą 123 gminy, w tym 42 gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz 81 gmin wiejskich. Liczba ludności w województwie wynosi ponad 2,3 mln z czego ok. 65% zamieszkuje na terenach miejskich..

Wszystkie gminy w województwie uchwaliły założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, które sukcesywnie są aktualizowane.

Województwo Pomorskie ma wysoki potencjał produkcji energii z odnawialnych źródeł. Pomorskie od wielu lat konsekwentnie wdraża działania w poprawę efektywności energetycznej.

Działania na rzecz efektywności energetycznej

Około 75% budynków jest starszych niż 20 lat i większość z nich wymaga częściowej lub kompleksowej termomodernizacji. Program krajowy „Czyste powietrze” wspiera wdrażanie działań w zakresie efektywności energetycznej przez właścicieli domów jednorodzinnych wraz z możliwością instalacji odnawialnych źródeł energii, jednak rodziny o niskich dochodach wymagają specjalnych zachęt, a procedura nadal wymaga poprawy. Potrzebne jest dodatkowe wsparcie dla domów wielorodzinnych, w przypadku których kroki w zakresie efektywności energetycznej będą połączone z zastępowaniem ogrzewania węglowego energią odnawialną lub gazem ziemnym, zarówno do produkcji ciepła, jak i energii elektrycznej połączone z możliwością budowy wewnętrznych instalacji grzewczych. Właściciele budynków publicznych i komercyjnych będą stymulowani do wdrażania kroków w zakresie efektywności energetycznej za pomocą specjalnych funduszy. Współpraca samorządowej administracji na Pomorzu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, organizacji i izb zrzeszających ekspertów oraz instytucji finansujących pozwoli na wspólne planowanie działań i dalsze wdrażanie efektywności energetycznej na Pomorzu.

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w miastach jest mocno zaawansowana, natomiast w innych obszarach i sektorach wymaga podejmowania dalszych działań i wsparcia.

Jednak w dalszym ciągu konieczne jest podnoszenie świadomości zarówno wśród samorządowców, przedsiębiorców, jak i mieszkańców.

Działania w ramach projektu powinny wnieść wkład w zwiększanie dostępności finansowania i wdrażania efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w województwie pomorskim.

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. została utworzona 19 stycznia 1996 r. W październiku 2014 r. spółka została przekształcona w Bałtycką Agencję Poszanowania Energii Sp. z o.o.

Agencja współpracuje z wieloma gminami, producentami i odbiorcami ciepła w regionie pomorskim. Cele statutowe Agencji obejmują działania służące racjonalizacji przetwarzania, przesyłania i wykorzystania energii oraz promocję odnawialnych źródeł energii.

BAPE współpracuje z regionalnymi agencjami poszanowania energii oraz wieloma partnerami zagranicznymi. Jest również członkiem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE- Polska).

Agencja uczestniczy w realizacji europejskich programów związanych z poszanowaniem energii. Zespół pracowników posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii, w systemach ciepłowniczych, współpracy międzynarodowej w zakresie nowoczesnych technik energetycznych i zrównoważonego rozwoju oraz uczestnictwa w programach Komisji Europejskiej. Pracownicy BAPE to kadra wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie ciepłownictwa i termomodernizacji.

Wykonujemy prace z zakresu planowania i auditingu energetycznego. Wykonujemy badania i pomiary termowizyjne oraz opracowujemy świadectwa charakterystyki energetycznej. Przeprowadzamy due dilligence farm wiatrowych. Ponadto, pomagamy w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji oraz prowadzimy działalność edukacyjno-szkoleniową.