Partnerzy Polska

SAPE

Stowarzysanie SAPE zostało utworzone z myślą o umożliwieniu szerokiej wymiany poglądów w ramach jak najszerszej grupy fachowców, w działaniach na rzecz lokalnych społeczności, we współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii.

Misją Stowarzyszenia jest:

  • wspieranie działań na rzecz poszanowania energii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
  • organizowanie wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
  • współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie tworzenia ram prawnych, organizacyjnych i finansowych sprzyjających poszanowaniu energii, ochronie środowiska i rozwojowi zrównoważonemu.
Intencją Członków Założycieli Stowarzyszenia działających w imieniu własnym, a także reprezentowanych przez siebie instytucji jest utworzenie organizacji, w ramach której będzie możliwa szeroka wymiana poglądów, wypracowywanie wspólnych stanowisk oraz realizacja projektów wykorzystujących potencjalne możliwości jak najszerszej grupy fachowców,w działaniach na rzecz lokalnych społeczności, we współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii.

FPE

Fundacja Poszanowania Energii powstała w 1992 roku. Jest organizacją non-profit i Instytucją Otoczenia Biznesu, która koncentruje swoje wysiłki na zagadnieniach związanych z efektywnością energetyczną.Główne cele Fundacji to promocja problematyki efektywności energetycznej, edukacja i przygotowanie specjalistów z zakresu doradztwa energetycznego i efektywności energetycznej. Nasze cele realizujemy poprzez działalność szkoleniową, publikacje prasowe i książkowe oraz doradztwo.

Fundacja Poszanowania Energii jako pierwsza w Polsce opublikowała normę Audytu Energetycznego i rozpoczęła szkolenie z zakresu audytów energetycznych. Fundacja brała udział w pracach i badaniach nad implementacją dyrektywy UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków w Polsce.

Fundacja Poszanowania EnergIi opublikowała ponad 30 książek, przeszkoliła około 3000 audytorów energetycznych i przekazała know-how ponad 250 MŚP.

Fundacja aktywnie wspiera działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii i rozwój odnawialnych źródeł energii. Fundacja przygotowuje także raporty dotyczące zagadnień związanych ze zużyciem energii dla władz państwowych, samorządowych i mediów.

AUPIEE

Istniejemy od 1997 roku. Jesteśmy firmą specjalizującą się w działalności ekspercko-doradczej z zakresu racjonalizacji wykorzystania energii oraz organizowaniu działań edukacyjno-szkoleniowych w zakresie OZE i efektywności energetycznej.

W oparciu o znajomość rynku oraz bogaty dorobek i doświadczenie oferujemy najwyższej jakości usługi związane z efektywnym i racjonalnym użytkowaniem energii. Dążymy do upowszechnienia i wdrożenia najlepszych standardów i praktyk związanych ze stosowaniem OZE oraz efektywności energetycznej.

Wspomagamy samorządy w realizacji zadań związanych z planowaniem i organizacją zaopatrzenia w paliwa i energię, zarządzaniem energią i oraz wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej.

Doradzamy klientom w procesie realizacji przedsięwzięć: zdefiniowanie zakresu i kształtu projektu, wybór źródeł finansowania oraz aplikowanie o dofinansowanie.

Jesteśmy członkiem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE- Polska).

FEWE

– jestniezależną, pozarządową organizacją non-profit, działającą w Polsce od 1990 roku,

– misją jest promowanie zrównoważonego zarządzania energią wszędzie tam, gdzie energia jest wytwarzana, dystrybuowana i wykorzystywana.

– cel to wspieranie racjonalnego i efektywnego wykorzystania energii w polskiej gospodarce.

 – sprawnie współpracuje z sektorem publicznym, bankami i  biznesem w tym spółdzielniami mieszkaniowymi, WSPÓLNOTAMI mieszkaniowymi czy zarządcami NIERUCHOMOŚCI.

 – tworzy ogólnopolską sieć wykwalifikowanych inżynierów z doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów związanych z efektywnością energetyczną w mieszkalnictwie  przemyśle.

 – ma bogate doświadczenie w zarządzaniu i wdrażaniu projektów na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym, które koncentrują się na: efektywności energetycznej, polityce energetycznej i planowaniu lub audycie energetycznym.

 – świadczyła usługi doradztwa technicznego w zakresie wielu programów finansowanych przez BŚ, IFC, UE, EBI, EBOR.

RAPEIS

Istniejemy od  1995 roku. Zostaliśmy zarejestrowani jako Stowarzyszenie. Zgodnie ze Statutem jesteśmy dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem producentów, dystrybutorów i odbiorców energii oraz producentów urządzeń, a także innych osób związanych z w/w działalnością.

Obecnie Agencja liczy 17 członków wspierających (osoby prawne) oraz 37 członków zwyczajnych (osoby fizyczne) .

 Agencja opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków. Zasadnicze znaczenie ma nawiązywanie kontaktów i wymiana informacji oraz szukanie możliwości korzystnych form współpracy.

Głównym  celem  Agencji  jest wspieranie działań na rzecz poszanowania energii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, organizowanie wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy członkami Agencji, współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia ram prawnych, organizacyjnych i finansowych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Cyklicznie organizujemy dla miasta Torunia Dni Energii, wykonujemy audyty energetyczne ,opiniujemy dokumenty strategiczne dla samorządów, przeprowadzamy ekspertyzy projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Wchodzimy w skład Zespołu ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030.

Jesteśmy członkiem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE-Polska).

BAPE – Baltic Energy Conservation Agency

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. została utworzona 19 stycznia 1996 r.

W październiku 2014 r. spółka została przekształcona w Bałtycką Agencję Poszanowania Energii Sp. z o.o.

Agencja współpracuje z wieloma gminami, producentami i odbiorcami ciepła w regionie pomorskim. Cele statutowe Agencji obejmują działania służące racjonalizacji przetwarzania, przesyłania i wykorzystania energii oraz promocję odnawialnych źródeł energii.

BAPE współpracuje z regionalnymi agencjami poszanowania energii oraz wieloma partnerami zagranicznymi. Jest również członkiem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE- Polska).

Agencja uczestniczy w realizacji europejskich programów związanych z poszanowaniem energii. Zespół pracowników posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii, w systemach ciepłowniczych, współpracy międzynarodowej w zakresie nowoczesnych technik energetycznych i zrównoważonego rozwoju oraz uczestnictwa w programach Komisji Europejskiej. Pracownicy BAPE to kadra wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie ciepłownictwa i termomodernizacji.

Wykonujemy prace z zakresu planowania i auditingu energetycznego. Wykonujemy badania i pomiary termowizyjne oraz opracowujemy świadectwa charakterystyki energetycznej. Przeprowadzamy due dilligence farm wiatrowych. Ponadto, pomagamy w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji oraz prowadzimy działalność edukacyjno-szkoleniową.

NAPE

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. została założona w 1994 roku w celu upowszechniania inwestycji energooszczędnych i promowania racjonalnego wykorzystania energii, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Głównym obszarem działalności NAPE jest sektor komunalno-bytowy.

Specjalizujemy się w doradztwie energetycznym, opracowywaniu audytów i świadectw energetycznych budynków. NAPE jako jedna z niewielu firm w Polsce wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej budynków wyposażonych w zaawansowane systemy techniczne, a także budynków użyteczności publicznej. Prowadzimy szkolenia i publikujemy podręczniki dla audytorów energetycznych, arkusze kalkulacyjne do przygotowywania audytów oraz materiały edukacyjno-informacyjne. Realizujemy także projekty międzynarodowe związane z efektywnością energetyczną budynków, finansowaniem ich modernizacji, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i poligeneracją, promocją energooszczędności, zintegrowanym planowaniem energetycznym oraz nowoczesnymi technologiami ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.

Przygotowujemy wnioski o dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszy Europejskich i premie termomodernizacyjne z BGK. NAPE pełni też rolę weryfikatora w Programie Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw PolSEFF. Weryfikujemy również projekty finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Współpracujemy z Fundacją Poszanowania Energii, Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych, Politechniką Warszawską, regionalnymi agencjami ochrony energii, organami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, bankami finansującymi inwestycje związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii oraz wieloma zagranicznymi partnerami. Jesteśmy również członkiem-założycielem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia “Poszanowanie Energii i Środowiska” SAPE-POLSKA

DAEŚ

DAEiŚ s.c. powstała w roku 1999 z siedzibą we Wrocławiu.  DAEiŚ  posiada bardzo szeroką ofertę: od projektowania architektonicznego i budowlanego, przez ekspertyzy budowlane (w tym termograficzne), auditing energetyczny, certyfikację energetyczną, po tworzenie programów do projektowania i certyfikacji. DAEiŚ prowadzi również szkolenia z zakresu Certyfikacji Energetycznej oraz Termografii. Wydawca programu: CERTO – Program do Certyfikacji Energetycznej