Drugi Krajowy Okrągły Stół w Polsce

Drugi Krajowy Okrągły Stół w Polsce

25 maja 2022

Wydarzenie fizyczne

25 maja 2022 r. w Warszawie odbył się II Krajowy Okrągły Stół dotyczący finansowania efektywności energetycznej w Polsce.

  1. Głównymi tematami dyskusji były
  2. Zintegrowane usługi na rzecz poprawy efektywności energetycznej – „usługi kompleksowej obsługi”
    Poprawa efektywności energetycznej w MŚP
    Samowystarczalność energetyczna – odpowiedź na potrzeby obywateli, gmin, kraju i Europy.
    Wydarzenie zgromadziło 80 uczestników, w tym 24 z sektora finansowego.

Podczas sesji 1 omówiono podejście „one-stop-shop” do poprawy efektywności energetycznej, podkreślając wyzwania dla inwestorów posiadających zdolność kredytową. Zalecenia obejmowały stworzenie prawdziwych modeli punktów kompleksowej obsługi, przeprowadzenie testów doświadczeń użytkowników oraz zwiększenie wsparcia finansowego na szkolenia i projekty termomodernizacyjne. Sugestie obejmowały również pokrycie kosztów działań informacyjnych, zachęcanie instytucji finansowych i zaspokajanie zapotrzebowania na informacje. Podkreślono znaczenie dostosowania pomocy do wdrażania „Najpierw efektywność” i wspierania projektów o wyższych kosztach.

W sesji 2 dyskusje koncentrowały się na wyzwaniach związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) na trzech kluczowych etapach: 1) identyfikacja potrzeb modernizacyjnych, 2) finansowanie inwestycji i 3) wdrażanie projektów. Wnioski obejmowały potrzebę edukacji w zakresie koncepcji efektywności energetycznej, uproszczenia komunikacji, dotowania audytów energetycznych dla MŚP oraz promowania dobrych przykładów w celu zachęcenia do udziału w audytach. Zasugerowano pośrednictwo banków, standaryzację zasad audytu energetycznego i centralną automatyzację inżynierii dla powtarzalnych projektów. Ponadto zalecenia obejmowały uniwersalne mechanizmy wsparcia, połączenie „białych certyfikatów” z mechanizmami pożyczkowymi, zajęcie się fragmentacją programu i zapewnienie trwałości programu.

W dyskusji na temat samowystarczalności energetycznej podczas sesji 3 skupiono się na zrównoważeniu podaży i popytu przy użyciu lokalnych biopaliw, energii słonecznej, wodnej, wiatrowej i geotermalnej. Uczestnicy podkreślali znaczenie magazynowania energii i potrzebę wsparcia polityki klimatycznej na szczeblu europejskim. Kluczowe punkty obejmowały potencjał klastrów energii dla efektywnego zarządzania energią, znaczenie rozproszonych źródeł energii poza mikroinstalacjami oraz korzyści płynące z przyłączenia się do klastrów dla gmin. Omówiono również wpływ wojny na Ukrainie na transformację energetyczną, obawy mieszkańców dotyczące wymiany kotłów oraz potrzebę stworzenia modelowych domów o niskim zużyciu energii w celu promowania głębokiej modernizacji. Sesja podkreśliła rosnące znaczenie koncepcji samowystarczalności energetycznej w kontekście zmieniających się kosztów energii i paliw.

Możliwość komentowania została wyłączona.